Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK)

Zgodnie z art. 113 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., (Dz.U. z 2017r. poz.1121) Program wodno-środowiskowy kraju był jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w Polsce.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) poprzez art. 555 ust. 1 pkt 2 zachowuje ważność obowiązującej aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), która w rozdziale 7 zawiera podsumowanie działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju. Tym sam dokument ten jest obowiązujący do czasu opracowania i opublikowania II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, a więc do roku 2021.
APWŚK stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. Osiągniecie celów Dyrektywy, w określonym czasie, pozwoli uzyskać efekty w postaci m.in. osiągnięcia dobrego stanu wód oraz niepogarszania stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju została opracowana przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, z uwzględnieniem podziału na poszczególne obszary dorzeczy, a następnie na kategorie jednolitych części wód: powierzchniowych (rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych), podziemnych oraz obszarów chronionych w rozumieniu art. 6 RDW.

„Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej w programie działań uwzględniono dwie grupy działań: podstawowe oraz uzupełniające. Działania podstawowe to minimalne wymogi niezbędne do wypełnienia i obejmują przede wszystkim działania, których obowiązek realizacji wynika z innych dyrektyw. Działania te ukierunkowane są głównie na zahamowanie presji oraz niepogarszanie stanu JCW.”

Z kolei działania uzupełniające to wszelkie inne działania, które należy wdrożyć w przypadku, gdy działania podstawowe są niewystarczające do osiągnięcia dobrego stanu.

Realizacja działań podstawowych

Większość działań podstawowych wynika z konkretnych zapisów aktów prawnych, co obliguje odpowiednie podmioty do ich wdrożenia. W zależności od charakteru działania będą to podmioty prywatne, bądź też jednostki samorządowe i rządowe. Przykładowo za realizację wszelkich działań kontrolnych i administracyjnych odpowiedzialne są organy administracji państwowej lub samorządowej. Z kolei podmioty prywatne, czyli właściciele gruntów, obiektów czy też pozostali użytkownicy korzystający z wód, zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących tego korzystania oraz wymogu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.

Realizacja działań uzupełniających

Działania uzupełniające, ukierunkowane są na redukcję konkretnego rodzaju presji. Za każde takie działanie odpowiedzialny jest podmiot przyczyniający się do powstania tej presji lub też odpowiedzialny za jej redukcję w ramach swoich obowiązków statutowych.

Ponadto, w treści aPWŚK wskazano metodykę monitoringu realizacji działań, zgodnie z którą poszczególni dyrektorzy rzgw zobligowani zostali do zebrania informacji o podmiotach realizujących działania podstawowe i uzupełniające wraz z monitoringiem ich realizacji.

„Poniżej mogą Państwo pobrać pełny tekst aPWŚK, zamieszczony na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wraz z bazą danych. W dokumencie znajdują się wyszczególnione działania i podmioty odpowiedzialne za ich realizację.”