Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Arrow
Arrow
Slider

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie można znaleźć dokument aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK)?

W dniu 18 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz.1967), w którym znajduje się podsumowanie działań wynikających z aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) m.in. na obszarze regionu wodnego Warty.

Oficjalnie przyjęta i opublikowana treść dokumentu aPWŚK jest dostępna na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl).

Dodatkowo na stronie internetowej www.apwsk.poznan.rzgw.gov.pl, w zakładce APWSK, zamieszczona została Baza aPWŚK w formie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

2. Działania podstawowe wskazane w aPWŚK

Większość działań podstawowych wynika z konkretnych zapisów aktów prawnych, co obliguje odpowiednie podmioty do ich wdrożenia. W zależności od charakteru działania będą to podmioty prywatne, bądź też jednostki samorządowe i rządowe. Przykładowo, za realizację wszelkich działań kontrolnych i administracyjnych odpowiedzialne są organy administracji państwowej lub samorządowej. Z kolei podmioty prywatne, czyli właściciele gruntów, obiektów czy też pozostali użytkownicy korzystający z wód, zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących tego korzystania oraz wymogu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.

3. Działania uzupełniające wskazane w aPWŚK

Działania uzupełniające, ukierunkowane są na redukcję konkretnego rodzaju presji. Za każde takie działanie odpowiedzialny jest podmiot przyczyniający się do powstania tej presji lub też odpowiedzialny za jej redukcję w ramach swoich obowiązków statutowych.

4. Dlaczego jesteśmy zobowiązani do realizacji działań podstawowych i uzupełniających?

Zgodnie z art. 113 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., (Dz.U. z 2017r. poz.1121) Program wodno-środowiskowy kraju jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w Polsce. Stanowi on realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.

5. Kto jest odpowiedzialny za realizacje działań?

Za realizację działań odpowiedzialne są zarówno jednostki administracji samorządowej jak również administracji rządowej np. wojewoda, starosta, burmistrz, wójt, dyrektor RZGW. Jednakże za część działań mogą być odpowiedzialne osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, na przykład tam, gdzie jako jednostkę odpowiedzialną wskazano właściciela, właściciela obiektu lub prowadzącego działalność rolniczą na OSN.

6. Jaki jest termin realizacji poszczególnych działań?

Do poszczególnych działań przypisano harmonogram ich wykonania. Część działań ma charakter ciągły, czyli należy je wykonywać przez cały okres planistyczny 2015-2021. Jednakże część działań posiada wskazany ostateczny termin realizacji działania np. dla Jeziora Szarcz (kod jcwp: LW10327) wskazano działanie podstawowe o nazwie: opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych, które należy zrealizować nie później niż do końca IV kwartału 2018 r.

7. Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie sprawozdawczości z realizacji działań podstawowych i uzupełniających wskazanych w aPWŚK?

Za prowadzenie sprawozdawczości z realizacji działań podstawowych i uzupełniających wynikających z aPWŚK odpowiedzialne są jednostki wskazane jako odpowiedzialne za zakres rzeczowy poszczególnych działań w określonym terminie.

8. Jak jednostka jest odpowiedzialna za monitoring realizacji działań wynikających z aPWŚK?

Organem odpowiedzialnym za koordynację monitoringu realizacji działań podstawowych i uzupełniających jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), który zbiera takie informacje od organów administracji o szczeblu krajowym. Natomiast w regionie wodnym Warty, w zawiązku z regionalnym i lokalnym charakterem działań, monitoring prowadzi Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jako organ wspomagający Prezesa KZGW w gospodarowaniu wodami.