Pakiety informacyjne

Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK), opracowywany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, stanowił jeden z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami wymienionych w art. 113 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Program określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami (PGW) na obszarach dorzeczy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) poprzez art. 555 ust. 1 pkt 2 zachowuje ważność obowiązującej aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), która w rozdziale 7 zawiera podsumowanie działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju. Tym sam dokument ten jest obowiązujący do czasu opracowania i opublikowania II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, a więc do roku 2021.

Pierwsza aktualizacja PWŚK (aPWŚK), opracowana w 2015 roku, składa się z części opisowej oraz 9 załączników. Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Spis wymaganych do realizacji działań podstawowych i uzupełniających, stanowi załącznik nr 9 do aPWŚK. Przedmiotowy załącznik opracowano w postaci bazy danych MS Access, która jest zbiorem danych o poszczególnych jednolitych częściach wód (JCW) wraz ze wskazaniem szczegółowego opisu działań zaplanowanych na ich obszarze.

W bazie wskazany został zakres rzeczowy poszczególnych działań oraz termin, przed upływem którego powinna nastąpić ich realizacji. Każdorazowo wskazano również jednostkę odpowiedzialną za realizację działania, np. województwo, starostwo, powiat, gminę, właściciela obiektu, dyrektora RZGW. Dodatkowo w ramach aPWŚK opracowana została aplikacja ułatwiająca korzystanie z ww. bazy danych.

W ramach aPWŚK wskazano konieczność monitorowania stanu zaawansowania wdrażania zaplanowanych działań, w związku z powyższym Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Poznaniu zbiera informację nt. stanu realizacji działań od jednostek administracyjnych wspomagając w tym zakresie Prezesa Wód Polskich oraz ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, którzy odpowiedzialni są za przedmiotowe monitorowanie realizacji aPWŚK.

Materiał, który mogą Państwo pobrać ze strony stanowi wyciąg z bazy danych aPWŚK

w zakresie działań wskazanych do realizacji na Państwa obszarze działania. Jednocześnie przypisane Państwu działania zostały zaznaczone poprzez wytłuszczenie.

 

* po kliknięciu na nazwę poszczególnych województw na mapie dostępne są pakiety informacyjne dla: gmin, powiatów, marszałka oraz wojewody

* po kliknięciu na przycisk „Podmioty instytucjonalne” dostępne są pakiety informacyjne dla: CDR w Brwinowie, Dyrektor RZGW w Poznaniu, K-PODR w Minikowie, K-PZMIUW we Włocławku, LZMIUW w Zielonej Górze, OSCH-R w Bydgoszczy, OSCH-R w Poznaniu, OSCH-R w Szczecinie, PPIS, ŚZMIUW w Katowicach, WODR w Poznaniu, WPWIS w Poznaniu, WZMIUW w Poznaniu, WIOŚ w Bydgoszczy, WIOŚ w Gdańsku, WIOŚ w Katowicach, WIOŚ w Zielonej Górze, WIOŚ w Opolu, WIOŚ w Poznaniu, WIOŚ w Szczecinie, WIOŚ w Zielonej Górze, WIOŚ w Łodzi, WZMIUW w Opolu, WZMIUW w Łodzi, ZZMIUW w Szczecinie, ZMIUWWP.

Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK), opracowywany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, stanowił jeden z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami wymienionych w art. 113 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Program określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami (PGW) na obszarach dorzeczy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) poprzez art. 555 ust. 1 pkt 2 zachowuje ważność obowiązującej aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), która w rozdziale 7 zawiera podsumowanie działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju. Tym sam dokument ten jest obowiązujący do czasu opracowania i opublikowania II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, a więc do roku 2021.

Pierwsza aktualizacja PWŚK (aPWŚK), opracowana w 2015 roku, składa się z części opisowej oraz 9 załączników. Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki.

Spis wymaganych do realizacji działań podstawowych i uzupełniających, stanowi załącznik nr 9 do aPWŚK. Przedmiotowy załącznik opracowano w postaci bazy danych MS Access, która jest zbiorem danych o poszczególnych jednolitych częściach wód (JCW) wraz ze wskazaniem szczegółowego opisu działań zaplanowanych na ich obszarze. W bazie wskazany został zakres rzeczowy poszczególnych działań oraz termin, przed upływem którego powinna nastąpić ich realizacji. Każdorazowo wskazano również jednostkę odpowiedzialną za realizację działania, np. województwo, starostwo, powiat, gminę, właściciela obiektu, dyrektora RZGW.

W ramach aPWŚK wskazano konieczność monitorowania stanu zaawansowania wdrażania zaplanowanych działań, w związku z powyższym Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Poznaniu zbiera informację nt. stanu realizacji działań od jednostek administracyjnych (a jednostki od podmiotów indywidualnych) wspomagając w tym zakresie Prezesa Wód Polskich oraz ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, którzy odpowiedzialni są za przedmiotowe monitorowanie realizacji aPWŚK.

Jednym z działań służących osiągnięciu dobrego stanu biologicznego wód, wskazanych w aPWŚK m.in. do podmiotów indywidualnych (właścicieli obiektów), jest „przywrócenie drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej”. W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji wśród administratorów cieków przygotowano poniższe pakiety informacyjne dla właścicieli obiektów. Odnoszą się one do jednolitych części wód, którym przypisano działanie „przywrócenie drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej”